Οδηγίες για την τοποθέτηση δασκάλων στη Στ' τάξη των δημοτικών

Οδηγίες για την τοποθέτηση δασκάλων στην ΣΤ' τάξη των δημοτικών σχολείων

απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει ότι στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ» το Υπουργείο επιθυμεί να προσαρμόσει το ελληνικό σχολείο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής με επίκεντρο το Μαθητή και με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στηρίζοντας δράσεις δημιουργίας και επικοιδομητικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, καλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων των Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος όπως αυτά έχουν οριστεί και σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους να εισηγηθούν στο σύλλογο διδασκόντων ώστε:

Α) Να δοθεί προτεραιότητα επιλογής της τοποθέτησης στην ΣΤ τάξη σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που το επιθυμούν και συγχρόνως έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ) του Ε.Π « Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ).

Β) Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αναφέρονται παραπάνω, να δοθεί προτεραιότητα επιλογής της τοποθέτησης στην Στ τάξη σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που το επιθυμούν και συγχρόνως διαθέτουν αυξημένα προσόντα στη χρήση διαδραστικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.