Η Ελληνική Σημαία Το Ιεροτερο Συμβολο του Εθνους μας

Τα χρώματα, λευκό και κυανό, δεν ορίσθηκαν τυχαία από την πρώτη Εθνική Συνέλευση.Είναι κατ� εξοχήν χρώματα ελληνικά που τα διεφύλαξε η εθνική συνείδηση από τουςαρχαίους χρόνους ως τα σήμερα

, παραδόσεις αιώνιες και ακατάλυτες, που βγαίνουναπό τους τάφους γενεών και ζωντανεύουν τους εκάστοτε ελληνικούς πόθους, αγώνες,θυσίες. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ο πέπλος της Αθηνάς στα Παναθήναια, οι σημαίες τουστρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η αυτοκρατορικήσημαία των Παλαιολόγων, του 1821, του �40, της ΕΟΚΑ ήταν όλα γαλανόλευκα. Και �όχι � δεν αντιγράψαμε τη σημαία μας από την αμερικανική. Ο αυτοκράτορας τουΒυζαντίου Φωκάς υιοθέτησε αυτή τη σημαία πριν καν υπάρξει Αμερική.ΟΗρόδοτοςέλεγε ότι το γαλάζιο και το λευκό είναι τα χρώματα των Ελλήνων, πουσυμβολίζουν τοομόγλωσσον, τοομόθρησκον, τοομότροπονκαι τοόμαιμό(κοινόγαλάζιο αίμα) μας, και το ήξερε αυτό η Συνέλευση της Επιδαύρου όταν το 1822 όρισε τησημαία να συμβολίζει την «πάρεδρον του Θεού σοφίαν, την Ελευθερίαν και τηνΠατρίδαν». Με λίγα λόγια, συμβολίζει τον Ελληνικό ΛΑΟ, το ΛΑΟ μας, την πατρίδα μαςμε την ευρύτερη έννοια του όρου. Την ψυχοσύνθεση των λαών της Μεσογείου. Τηνοικουμενικότητα και τη λαμπρότητα του αρχαίου, βυζαντινού και σύγχρονου Ελληνικούπνεύματος � του πνεύματος που αφύπνισε και ενθουσίασε, άμεσα ή έμμεσα, όλους τουςΛαούς του κόσμου